NORSK KENNEL KLUBS REGLER FOR KOMBINERT JAKTPRØVE

ARRANGEMENT:
Den kombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannarbeid, sporarbeid og søksapport. Prøven kan avvikles som full kombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner ved samme arrangement, eller som delt prøve med vannarbeid, sporarbeid og søkapport - apportgrenene - ved ett arrangement og feltarbeid for seg ved et annet arrangement. Feltarbeidet arrangeres som høyfjellsprøve, lavlandsprøve eller skogsfuglprøve. Det kan avvikles som eget arrangement, eller resultat oppnådd ved vanlig åpen jaktprøve kan benyttes.

De beste resultatet i apportgrenene ved en og samme prøve kan brukes i kombinasjon med ett, og bare ett, prøveresultat i feltarbeid oppnådd i samme kalenderår. Unntak fra dette er arrangement hvor det på stedet utdeles premie i full kombinert prøve. Her må alle resultat i såvel apportgrenene som i feltarbeid være oppnådd under prøven. Resultat oppnådd ved full kombinert prøve kan ikke brukes videre. Resultat i apport -grenene og/eller i feltarbeid oppnådd i UK/AK etter Svenska Kennelklubbens "Regler for jaktprov med vorsth" gyldig fra 01.07.82 kan benyttes ved delt prøvearrangement samme kalenderår. Avprøving i søksapport skal i slike tilfeller finne sted ved vann- og sporprøver i Sverige.

PREMIERING:
Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport.
For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin.
For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin.
For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin.
Premie i kun apport meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve.
Ved kombinert prøve gis for hver disiplin skriftlig kritikk og karakterer etter skala fra 0 - 10., med 10. som beste resultat. Premiegradene er 1., - 2. eller 3. premie UK/AK - kombinert alt. 1., 2. eller 3. premie VK - kombinert. Hund som ikke har oppnådd minst 4. i hver øvelse, kan ikke premieres. For å få 1. premie UK,AK eller VK, må hunden ha oppnådd minst karakter 8 i feltarbeid, samt i UK og AK være prøvet i minimum den tid som kreves i pkt. 3.3 i de generelle regler for fuglehundprøver.
For å få 2. premie i UK, AK eller VK må hunden ha oppnådd minst karakter 6. i feltarbeid. Premieringer fra vanlig høyfjells-, lavlands - eller skogsfuglprøver gir poeng for kombinert prøve etter følgende skala:

UK/AK
Premiegrad Karakterer Koeffisient Poeng
--------------------------------------------------------
1. pr. AK med ÆP skogsfuglprøve 10 9 90
1. pr. AK eller UK 8 9 72
2. pr. AK eller UK 6 9 54
3. pr. AK eller UK 4 9 36
--------------------------------------------------------

VK
Premiegrad Karakterer Koeffisient Poeng
--------------------------------------------------------
1. VK M/Cacit 10 9 90
1. VK M/CK
2. VK M/Res. Cacit
2. VK M/CK
---------------------------------------------------------
1. VK Finale/Semifinale 9 9 81
2. VK Finale/Semifinale
3. VK Finale ( 3. dag )
1. VK
---------------------------------------------------------
3. VK Semifinale 8 9 72
4. VK Finale/semifinale
5. VK Finale ( 3. dag )
6. VK Finale ( 3. dag )
2. VK
----------------------------------------------------------
5. VK semifinale/finale ( 2. dag ) 7 9 63
6. VK semifinale/finale ( 2. dag )
3. VK
----------------------------------------------------------
4. VK 6 9 54
5. VK
6. VK
-----------------------------------------------------------

REGISTRERING AV RESULTATER:
NKKs registrering av premieringer i kombinertjaktprøve der felt-arbeid er avlagt ved vanlig høyfjells-skogsfugl- eller lavlandsprøve skjer således:
- Innen 1. desember i det kalenderåret prøven er holdt sender hundens eier sin raseklubb en oppstilling over de resultater som ønskes registrert, både i feltarbeid og apportgrenene. Resultatet dokumenteres med kopi av prøvekritikken. Av hver kritikk må fremgå hundens navn, registrerings nr., arrangør, prøvested, dato og prøvens ref. nr. (fåes hos prøveleder). For sent innsendt resultat vil ikke bli registrert.
Raseklubben sender innen 1. februar det følgende år resultatet samlet til NKK for registrering.

GJENNOMFØRING AV DE ENKELTE PRØVEDISIPLINER:
Feltarbeid: Feltarbeidet ved separat arrangert prøve avlegges og vurderes etter samme retningslinjer som de øvrige jaktprøver for stående fuglehunder, med den forskjell at det gis karakterer/poeng i stedet for premiegrader.
For feltarbeid avlagt ved vanlig prøve for stående fuglehunder vises til foranstående omregningstabell. Dette gjelder også feltarbeid i VK.

Vannarbeid, sporarbeid og søksapport: I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. Ved innbydelsen til prøven må det fremgå hvilken viltart som benyttes som apportobjekt.

Vannarbeid: Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves. Til vannarbeidet benyttes døde ender eller måker. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal sitte fri ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.
Særskilt for UK: Vannarbeid i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra stranden ut på dypt vann. Skudd løses ikke.
Særskilt for AK: Vannarbeid i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra båt minst 50 meter fra strandstedet. På vei mot fuglen skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra prøve til prøve.

Sporarbeid (gjelder kun AK): Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt skal prøves. Sporobjektet skal være rype, fasan eller skogsfugl etter prøveleders valg. Dypfryst, opptint fugl kan benyttes. Sporet legges i bukter med hovedretning mest mulig i medvind. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegitasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av samme art.
Føreren får anvist startplass og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning "). Finner ikke hunden viltet, har fører rett til å kalle den inn til startstedet og starte på nytt inntil to ganger. Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal hunden selvstendig finne sporet som begynner i en firkant på 10 x 10 meter minst 20 meter fra startstedet. Første spormarkering skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren.

Søkapport: Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. Det benyttes samme apportobjekt som ved sporarbeidet. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet.
Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.
Særskilt for UK: Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.
Særskilt for AK: Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til apportobjektet skal være minst 50 meter og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegitasjon. Det skal ikke blåse medvind fra standplassen til apportobjektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.

Tilbake